Pædagogisk tilsyn 2019

Udflytterbørnehaven Høbjerg 04.06.2019

(Hent .pdf-udgave)

Sociale relationer – barn/voksenkontakten

Anbefaling: vedligeholdelse af indsats

Udflytterbørnehaves arbejde med sociale relationer har grundlag i en pædagogisk praksis der er organiserede i udviklingsgrupper. Der arbejdes bevidst med relations-udvikling og -dannelse i børnehavens udviklingsgrupper med udgangspunkt i ”det små til det store”. Når et barn begynder i børnehaven, bliver det tilknyttet en udviklingsgruppe, der har fokus på overgang og udvikling af kompetencer i forhold til et børneliv i en udflytterbørnehave,

Børnehaven arbejder med og er opmærksom på at udvikle den positive voksenkontakt i det praksisnære arbejde, og på også at have fokus på børnenes relationer til hinanden i forhold til børnefællesskabet. Det praksisnære arbejde er planlagt med fokus på de voksnes nærvær og tilknytning, med det formål at tilvejebringe nærvær i forhold til børnenes valg og mulighed for at fordybe sig i rammer, hvor det praksisnære arbejde er tilrettelagt systematisk med opmærksomhed på at udvikle samspillet og relationen mellem det enkelte barn og børnefællesskabet.

Børnehavens arbejde med sociale relationer er en videre udvikling af erfaringer fra det praksisnære arbejde der har fagligt udgangspunkt i, at det er betydningsfuldt i arbejdet med relationer at være fokuseret på aldersgruppens aktuelle udviklingsmuligheder for at tilegne og udvikle sociale kompetencer. Relationen mellem barnet og den voksne har det særligt fokus på, at mødet skal sætte spor i det praksisnære arbejde med at udvikle værdier og adfærdsregler for børnemiljøet i en kontekst, hvor alle tager ansvar.

Børnehavens valg og organisering af arbejdet med udviklingsgrupper giver mulighed for særlig opmærksomhed på at arbejde med handlingsforløb der udvikler den positive voksenkontakt i det praksisnære arbejde, og på udvikling og opfølgning med fokus på børnenes relationer til hinanden i forhold til børnefællesskabet. Den voksne kan være nærværende og imødekommende og lydhør overfor barnet/børnene og tilvejebringe nærvær og relation i forhold til børnenes valg og mulighed for at fordybe sig i rammer, som er tilrettelagt med det formål at udvikle samspillet og relationen mellem det enkelte barn og børnefællesskabet. Arbejdet i udviklingsgrupperne giver medarbejderne en positiv ramme hvori de møder barnet/børnene anerkendende og kan tale med børnene om deres oplevelser og vise en positiv interesse i at understøtte deres optagethed.


Inklusion og fællesskaber

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsats

Børnehavens arbejde med inklusion og fællesskaber vægter og har fokus på barnets og børnegruppernes ressourcer, og anvender handlings forløb der understøtter det enkelte barn og børnegruppes udvikling i forhold til de mange børnefællesskaber barnet skal indgå i. Man arbejder med, hvordan sociale regler og adfærdsmønstre har betydning for indholdet relationerne og den indbyrdes forventning til og ansvar for udvikling af relationerne til og mellem barnet og gruppen. Børnehaven arbejder systematisk med denne problemstilling, ved at være fokusere på barnets ressourcer og muligheder når det praksisnære arbejde planlægges med vægt på rammer, hvori barnets muligheder og ikke begrænsninger har fokus.

Når børnehaven oplever at et barn er ekskluderet fra et af børnefællesskaberne, drøftes dette på team- og personalemøder, hvilket danner baggrund for tilrettelæggelse af faglige indsatser gennem handlingsforløb/ projekter, der har fokus på og vægter barnets styrker/optagethed. Det betyder, at der er særlig opmærksomhed på barnets ressourcer, og reflekter over det enkelte barns styrker frem for svagheder. Arbejdet med inklusion er organiseret i et praksisnært arbejde, der har fokus på interaktionen mellem barnet, den voksne og børnegrupperne.

Børnehaven er opmærksom på betydningen af forældreinddragelse og -deltagelse, som understøttende i arbejdet med at inkludere børn i fællesskabet. Forældre opfordres f.eks. til også at indgå legeaftaler, hvori barnets nye venskaber indgår, med det formål at udfolde og understøtte det fælles partnerskab i forhold til at udvikle nye muligheder for børnehavens sociale fællesskaber.


Sprogindsats

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsats

Børnehavens sprogarbejde har et vigtigt fokus i dagligdagens praksisnære arbejde og i udviklingsgrupperne således, at alle understøttes i deres sproglige udvikling. Nogle af udviklingsgrupperne har i perioder været udfordret af børn med udtale problemer og børnehaven er opmærksomme på at skulle tilegne sig nye sprogværktøjer, der kan understøtte deres praksis med sprogarbejdet.

De børn, der vurderes sproglige udfordret, deltager i en sproggruppe i planlagte projekter, der har fokus på rim, remser og dialogisk læsning og på sproget betydning for dannelse af relationer. Der arbejdes systematisk med at videreudvikle det praksisnære arbejde således, at alle børn understøttes i deres sproglige udvikling. Den faglige udvikling af sprogarbejdet er organiseret på team- og personalemøder som giver mulighed for refleksion og evaluering i forhold til udvikling af det praksisnære arbejde. Børnehaven sprogtester alle 3 og 5-årige, og har planlagt at alle børn i 2019 bliver sprogtestede. Der er fokus på sprogarbejdet i udviklingsgrupperne således, at alle børn understøttes i deres sproglige udvikling. Et eksempel på sprogligt rum for børnene, hvor de har mulighed for sproglige relationer er, ”forslagsdage”. Et børnemøde en gang om ugen, med ønsker til fælles aktiviteter på tværs af udviklingsgrupperne. Her har børnene mulighed for at bruge sproget på mange måder og udtrykke sig med mange forskelligheder, verbalt og kropsligt, med det formål, at der er plads til alle, og alle har indflydelse på de fælles aktiviteter.


Forældresamarbejdet

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsats

Børnehaven har fokus på en videreudvikling af et forældresamarbejde/partnerskab, der inviterer til afklaring af forventninger for begge aktører i forældresamarbejdet, og derfor er samarbejdet planlagt i en tydelig ramme for begge aktører, der indeholder trivselssamtaler, der har fagligt indhold i form af observation, refleksion, beskrivelse af barnets aktuelle udvikling, personlige kompetencer og følelsestilstand. Forældrene indbydes i et samarbejde, der har fokus på tillid, anerkendelse og fælles ansvar, og inviteres til at deltage i en proces, der har til formål at afklare og indføre dem i børnehavens pædagogiske værdier og faglige principper, hvor det er barnets perspektiv der er det centrale i samarbejdet.

Det er børnehavens faglige grundlag, at barnets/børnenes perspektiv er udgangspunkt for samarbejdet, bl.a. når forældre bliver indbudt til samarbejde i det praksisnære arbejde, og når udviklingsgrupperne f.eks. arbejder med projekter, hvor de medvirker med grundlag i egne oplevelser/færdigheder, der understøtter og udfolder temaet i projektet. Det er også børnehavens ønske at udvikle sammenhængskraften mellem familierne, hvorfor forældregruppen bl.a. inviteres til 10 årlige fællesspisninger i ”spiseklubben”, som er forældreorganiseret.


Sammenhænge og overgange

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsats

Børnehaven arbejder systematisk med at tilrettelægge udviklings- handlingsforløb, der tilgodeser det enkelte barns og børnegruppes forudsætninger og kompetencer i forhold til mødet med et nyt børnemiljø. Udviklingsforløbene indeholder særlige aktiviteter, som har fokus på de kompetencer, der kan være med til at skabe en positiv overgang til skole og fritidsinstitution, og som giver mulighed for udvikling af kompetencer, der kan understøtte barnets overgang til nyt børnemiljø. Børnehaven arbejder systematisk med at tilrettelægge deres praksisnære arbejde sådan at måden/handlingsforløbet har fokus på udvikling og dannelse af børnenes forudsætninger og kompetencer i forhold til at skabe den positive sammenhæng overgang til nye børnemiljøer.

Børnehaven arbejder med en kontinuerlig udvikling af arbejdet med overgange, så det udvikler sig systematisk og understøtter barnets perspektiv.

De børn, der skal i skole, deltager i en store ”skolegruppe”, på tværs af udviklingsgrupperne, der arbejder med begrebet ”hvad er en skole”, og et eksempel på børnehavens systematik i arbejdet med overgang til skole er, at de samarbejder med børnehaveklassen på Øster Farimagsgade Skole, hvor børnehaven og skolen samarbejder med fokus på mulighed for indsigt i hvilke projekter/aktiviteter, der er planlagt i børnehaven og i skolens årshjul. Formålet er at skabe fælles inspiration til udvikling af den gode overgang til skole og fritidsinstitution, og i dette samarbejde inviteres forældrene til et orienteringsmøde, der har fokus på overgangen fra børnehave til skole og fritidsinstitutionen.


Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Anbefaling: Vedligeholdelse af indsat

Børnehaven har fokus på at udvikle pædagogiske værktøjer og faglige rum for deres systematiske arbejde med refleksion og evaluering, der kan understøtte og udvikle det praksisnære arbejde. Børnehaven ønsker at videreudvikle deres arbejde med metodisk systematik i faglige rum for refleksion og evaluering således, at pædagogiske dilemmaer i det praksisnære arbejde, videreudvikles i måde og form og systematisk danner grundlag og giver afsæt for udviklings- og handlingsforløb af nye pædagogiske initiativer.

Børnehaven ønsker at arbejde videre med at udvikle den erfaringsbaserede pædagogiske praksis, hvor fortællinger fra praksis er udgangspunktet for refleksion og evaluering, hvorfor der er en tydelighed i deres pædagogiske praksis således, at pædagogiske dilemmaer, som udfordrer det praksisnære arbejde, kan udvikles gennem refleksion og evaluering med fokus på fortællinger fra praksis og refleksion over denne. Dette betyder at børnehaven har og er i gang med at videreudvikle det praksisnære arbejde i en systematik med fokus på tilvalg af metoder, hvorfor der er udviklet en tydelighed i deres praksisnære arbejde således, at pædagogiske dilemmaer, som udfordrer det praksisnære arbejde, kan udvikles med den intention at sikre at opfylde børnehavens faglige mål for deres pædagogiske praksis.

Børnehavens faglige antagelse har udgangspunkt i de mange muligheder for barnets inddragelse i aktiviteter og legen, som skaber en pædagogisk ramme, hvori barnet ”også på egne ben” skal trives og mestre at skabe en betydningsfuld, og lærerig hverdag i fællesskab med andre børn og voksne. Det betyder, at børnehaven prioriterer fællesskabet højt, og vægter at børnene oplever mange muligheder for at lære at være en del af gruppen, og lærer at kunne træde frem og markere sig, eller at træde tilbage og lade et andet komme til. De voksne har opmærksomhed på at være synlige og imødekommende, og at kunne sætte ord på barnets oplevelser i ønsket om at sikre, at de har forstået barnet, og derved give barnet mulighed for at have indflydelse på egen handling og udfoldelse.

Børnehaven tilrettelægger de overordnede rammer for deres pædagogiske udviklingsarbejde med egen refleksion og evaluering og særlige pædagogiske aktiviteter i et årshjul. De pædagogiske initiativer, der omhandler det praksisnære arbejde, beskrives i uge- og dagsplaner, med det formål, at alle aktører har mulighed for indsigt i børnehavens planlagte aktiviteter og kan være udøvende i deres position og tilknytning. Herved kan de være understøttede i opfyldelse af børnehavens mål for deres pædagogiske praksis.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

four × 1 =